Felhasználási feltételek

A Román nyelvű Felhasználási feltételek (Termeni și condiții) és az ugyancsak román nyelvű Adatvédelmi nyilatkozat (Politică de confidențialitate) kivonatát olvashatják a továbbiakban. Ha az előbb felsorolt két dokumentum és jelen rendelkezések közt eltérés lenne, minden esetben a román nyelvű változat rendelkezései lesznek érvényesek.

Minden szolgáltatás, kedvezmény és egyéb kínálat, amelyet a kártya birtokosainak nyújt a SIC CARD, a következő feltételeknek van alárendelve:


1. Fogalmak és kifejezések jelentése

 • Kedvezményezett – az a személy, aki a SIC CARD kártya birtokosa, akinek teljes neve megjelenik a kártyán, közvetlenül és bérmentve részesül a szolgáltatásokban, kedvezményekben és egyéb juttatásokban, melyhez keretet nyújt a kártya a program érvényességi ideje alatt.
 • Üzemeltető – „Centrum Studiorum” Egyesület, hivatalos székhelye Sepsiszentgyörgy város, Nicolae Iorga u. 10. szám, 9. tömbház, B lépcsőház, 18-as ajtó, Kovászna megye, Üzemeltetőként létrehozott szervezet.
 • Törvényes gyám – szülő, törvényes megbízott vagy vagyonkezelő, aki gyakorolja a nem teljes körű jogképességgel rendelkező személyek jogait (pl. a 14 év alatti kiskorú, illetve személyi tilalom esetében), vagy azon személy, aki beleegyezését adja a korlátozott képességű személyek (14-18 év közötti kiskorúak) esetében.
 • Partnerek – Az Üzemeltetővel együttműködő harmadik felek, a Kedvezményezetteknek való szolgáltatásnyújtás, prémium, kedvezmények és egyéb juttatások biztosítója. Partnerek lehetnek természetes és jogi személyek, állami vagy magán, román vagy külföldi társaságok (pl. az iskolák, állami- és magántársaságok, egyesületek és alapítványok, vállalkozók stb.) A Partnerek listájának legfrissebb változata megtalálható az üzemeltető weboldalán.
 • Felek – Kedvezményezett és Üzemeltető együttesen a továbbiakban „Felek”.
 • Érintettek – A Kedvezményezett vagy a törvényes gyám, kinek adatait az Üzemeltető begyűjti és feldolgozza.

 

2. A diákigazolvány kibocsájtása

2.1. A SIC-kártyát a Kedvezményezett által személyesen kitöltött, dátummal és aláírással ellátott kérés útján lehet igényelni. Az igénylési kérelmet elektronikusan is ki lehet tölteni, amennyiben a Kedvezményezett igénylését írásban is benyújtja az űrlap kitöltését követő 10 napon belül. A kérelemnek tartalmaznia kell a Kedvezményezett aláírását és az igénylés pontos dátumát. Ezen űrlap iktatószámmal lesz ellátva az Üzemeltető jóvoltából, amely igazolja a kérelem elektronikus formában való elküldését.

 

2.2. Amennyiben a Kedvezményezett 14 év alatti kiskorú vagy tilalom alatt álló személy, a kérelmet a törvényes gyám tölti ki, dátumozza és írja alá.  A 14-18 éves személyek esetében az igénylést a Kedvezményezett tölti ki és írja alá a törvényes gyám jóváhagyásával. A törvényes gyám által aláírt dokumentum csak abban az esetben nyeri el a harmadik fél előtti érvényességet, ha a gyámi státuszt az illetékes személy jogilag helytálló dokumentumokkal alátámasztja. A kérelem aláírása által a Kedvezményezett személyesen vagy törvényes képviselője által beleegyezik, hogy kérelmének jóváhagyása esetében teljesíteni fogja a jelen dokumentumban előírtakat és bármilyen más, az Üzemeltető által biztosított dokumentum előírásait tiszteletben tartja, amelyet ismertnek nyilvánít a kérelem benyújtásának pillanatában, az igazolvány érvényességének ideje alatt. Az érvényesség lejárta után visszaszolgáltatja azt az Üzemeltetőnek felújítás vagy megsemmisítés céljából.

 

2.3. A kérelem elfogadása következtében az igazolvány átadódik a Kedvezményezettnek, aki az átadás pillanatában saját kezű vagy gyámja aláírásával igazolja az átvételt. Az elveszett igazolványok kicserélésének esetében az Üzemeltetőnek jogában áll elkérni az új igazolvány kibocsájtásával járó kiadások ellenértékét.

 

2.4. A Kedvezményezett kérelme és ennek az Üzemeltető általi elfogadása a szerződés erejével bír, melynek előírásai a jelen Feltételekben, valamint a kérelem kitöltésének pillanatában a Kedvezményezett rendelkezésére bocsájtott dokumentumban vannak feltüntetve.

 

2.5. Az Üzemeltető fenntartja a jelen Feltételek, valamint a felek jogi viszonyát meghatározó előírások egyoldalú módosításának jogát. Amennyiben ilyen jellegű módosításokra sor kerül, az Üzemeltető elektronikus levélben értesíti a Kedvezményezettet (amennyiben a Kedvezményezett közli ezt az információt az Üzemeltetővel a kérelem kitöltése alkalmával), és 15 nappal a módosítások érvénybe lépte előtt feltünteti ezeket az Üzemeltető weboldalán.

A kiközlés és érvénybelépés közötti időszakban, amennyiben a Kedvezményezettek nem értenek egyet a kiközölt módosításokkal, személyesen vagy postai szolgáltatások igénybevételével jogukban áll visszaszolgáltatni az igazolványt, ezen esetben egyoldalú szerződésfelmondással szemben találva magukat. Azon Kedvezményezett, aki a terminus lejártával nem élt a szerződés egyoldalú felmondásának jogával, hallgatólagosan beleegyezett a módosításokba.

 

3. A kedvezményezett jogosultsága

3.1. A SIC CARD programjában előírt szolgáltatásokat, kedvezményeket és juttatásokat azon személyek igényelhetik, akik eleget tesznek a következő feltételeknek:

 • bebizonyítják tanulói státuszukat az elemi, gimnáziumi vagy líceumi oktatási rendszerben, vagy bebizonyítják hallgatói státuszukat felsőfokú (alapképzési, mesteri vagy doktori) oktatási intézményrendszerek keretén belül;
 • a Tanügyminisztérium által akkreditált, állami vagy magán, tanügyi intézmény keretén belül folytatják tanulmányaikat Maros, Hargita vagy Kovászna megye területén;
 • nem töltötték be a 35. életévüket;
 • benyújtják írásban, személyesen vagy törvényes képviselő által igénylési kérelmüket a SIC CARD kibocsájtása érdekében.

3.2. Az esetleges Kedvezményezettek kiválasztásában nem lehet semmilyen más jellegű kritériumot figyelembe venni a fent említetteken kívül.

 

4. Szolgáltatások, kedvezmények és egyéb SIC CARD által biztosított juttatások

A SIC CARD tulajdonosai a következő szolgáltatásokban részesülhetnek:

 • kereskedelmi partnereink termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó árkedvezmények;
 • az Üzemeltető és/vagy Partnerei által szervezett programok kedvezményes vagy ingyenes részvételi díja;
 • színházi vagy egyéb kulturális tevékenységek esetében ingyenes vagy kedvezményes hozzáférési lehetőség.

A szolgáltatások és kedvezmények teljes listája az Üzemeltető weboldalán tekinthető meg.

 

5. Személyes adatokra vonatkozó előírások:

Annak érdekében, hogy az Üzemeltető szolgáltatásokban, kedvezményekben és juttatásokban részesíthesse a Kedvezményezettet, különböző személyes adatok feldolgozására kell kötelezze magát, elsősorban, hogy igazolhassa és kommunikálhasson a Kedvezményezettekkel, másodsorban, hogy egy biztonságos együttműködési rendszert hozzon létre Partnereivel.

 

Ezen személyes adatok feldolgozása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) előírásai értelmében történik, amely a személyes adatok feldolgozását szabályozza. A SIC CARD-ot igénylő kérelem kitöltése által a Kedvezményezett személyesen vagy törvényes gyámja által beleegyezik mindazon adatok feldolgozásába, amelyek az űrlap kötelező kitöltési mezőit képezik.

 

A személyes adatok begyűjtése és feldolgozása az Üzemeltető által a következő jogos célokból szükségesek:

 • az igénylők kiválaszthatóságának vizsgálata;
 • tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló igazolványok helyes és teljes adatokkal történő kibocsájtása;
 • a Kedvezményezettek nyilvántartása;
 • a Kedvezményezettek kulturális rendezvényeken és versenyeken való részvételi lehetősége;
 • adminisztratív jellegű üzenetek átadása a Kedvezményezetteknek a különböző szolgáltatásokról, programváltozásokról, részvételi szabályzatokról, valamint ezek módosításairól, a jelen Feltételek vagy bármilyen más, a Kedvezményezett által ismert jogszabályokban hozandó módosításokról, valamint a Kedvezményezett figyelmeztetése a kártyája hamarosan lejáró érvényességi határidejéről;
 • ajánlatok, reklámok, marketing célú információk közlése az Üzemeltető, Partnerei, valamint bármely harmadik személy (akivel az Üzemeltető jogviszonyban van) aktivitására vonatkozóan;
 • A www.diakigazolvany.ro és a www.siccard.ro weboldal biztonságos működésének biztosítása és a Felhasználók, valamint Kedvezményezettek azonosítása ezen weblapon;
 • statisztikai és dokumentálási célokból, az Üzemeltető és Partnerei aktivitásának javítása érdekében, különösen a SIC CARD program időtartama alatt, addig a pillanatig, amíg az „érintett személyek”, azaz a Kedvezményezett vagy törvényes gyámja visszaszolgáltatják a kártyát.

 

A Kedvezményezett személyesen vagy törvényes képviselőjén keresztül hozzájárul ahhoz, hogy a következő személyes adatok begyűjtésre és feldolgozásra kerüljenek az Üzemeltető által, és ezen adatok továbbítódjanak az Üzemeltető Partnereinek, mint harmadik félnek:

 • a Kedvezményezett (és a törvényes gyám) család- és keresztneve;
 • a Kedvezményezett (és a törvényes gyám) születési helye;
 • a Kedvezményezett (és a törvényes gyám) születési dátuma és életkora;
 • a Kedvezményezett (és a törvényes gyám) személyi száma;
 • a Kedvezményezett (és a törvényes gyám) személyi igazolványának típusa, sorozatkódja és száma;
 • a Kedvezményezett (és a törvényes gyám) pontos címe;
 • a Kedvezményezett országos tanügyi rendszerben nyilvántartott azonosító kódja (anyakönyvi száma)
 • a Kedvezményezett által látogatott tanügyi intézmény megnevezése, székhelye és SIRUES kódja;
 • az osztály vagy fokozat, amelyben a Kedvezményezett tanul a fentiekben említett tanügyi intézmény keretén belül;
 • a Kedvezményezett neme;
 • a Kedvezményezett e-mail címe;
 • a Kedvezményezett vezetékes- és mobiltelefonszáma.

Azon lehetséges Kedvezményezett, aki nem járul hozzá a fent említett személyes adatai feldolgozásához, nem élvezheti a SIC CARD program által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket, azon tárgyilagos oknál fogva, hogy ezesetben az Üzemeltető képtelen leellenőrizni a kérelmet benyújtó személy tanulói vagy hallgatói jogviszonyát.

Amennyiben az érintett személy nem szeretne az Üzemeltető által kiküldött, reklámcélú hirdetésekhez hozzáférni, a kérelem benyújtásakor megjelölheti ezt az opciót az űrlapon, vagy amennyiben ezt elmulasztotta, küldhet egy elektronikus levelet az office@siccard.ro e-mail címre, melyben jelzi ezen szándékát.

Az üzemeltető által begyűjtött személyes információk kiadhatóak Partnereinek, azon kitéttel, hogy az utóbbiak a fent említett rendeletet ugyanúgy maguk számára kötelezőnek tartják és előírásait alkalmazzák. Az Üzemeltetőnek kiközölt személyes adatok nem adhatók ki más fizikai vagy jogi személyeknek, mint a Partnerek.

A Kedvezményezettek és törvényes gyámjaik, érintett személyek minőségében, személyes adataik kezelése során minden olyan jogot élvezhetnek, melyeket a fent említett Rendelet 12-22. cikkelyei írnak elő.

A Kedvezményezett státusz megszűnése:

 • halálesetben;
 • a tanulói/hallgatói státusz megszűnésével;
 • a 35. életév betöltésekor;
 • a kártya visszavonása vagy megszüntetése az Üzemeltető által.

 

Az Üzemeltető visszavonhatja vagy lemondhatja a kártya használatára való jogosultságot, akár elektronikus kiközléssel is, a következő esetekben:

 • a kártya elvesztése vagy harmadik személy által való elsajátítása esetében;
 • amennyiben a kártyát egy arra fel nem jogosult személy használja;
 • ha a Kedvezményezett nem felel meg a fent említett kiválasztási kritériumoknak;
 • ha bebizonyosodik, hogy a kérelmező hibás vagy hamis adatokat szolgáltatott az Üzemeltetőnek;
 • a Kedvezményezett kérésére.

 

Az Üzemeltető felelősségének határai:

 • Az Üzemeltető nem felel a weboldalán megjelent esetleges hibákért, amennyiben nem volt erről előzetes tudomása, vagy technikai okoknak köszönhetőek, de megtesz minden erőfeszítést, hogy megelőzze és megszüntesse ezeket.
 • A Kedvezményezettek személyesen vagy jogi képviselőjük által kötelesek megtenni mindent, hogy megelőzzék kártyájuk eltulajdonítását vagy annak elvesztését, és amennyiben fennáll egy ilyen eset, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék az Üzemeltetőt. Az Üzemeltető nem felel azon esetleges károkért, amelyeket a kártya elvesztése vagy eltulajdonítása okozhat tulajdonosának, valamint nem vállal felelősséget azon károkért sem, amelyek a Partnerei hibájából keletkezhetnek.

Az igénylési kérelem aláírása által a Kedvezményezett személyesen vagy meghatalmazott által beleegyezik a jelen Feltételek által előírtakba, és kötelezi magát, hogy eleget tesz ezeknek úgy, ahogy a fentiekben meg volt jelenítve.